Nota prawna

„FABA” Spółka Akcyjna
09-130 Baboszewo
ul. Przemysłowa 1

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Pomorska 37
90-203 Łódź
KRS 0000066710

NIP 567-000-23-92
REGON 002719847

Wysokość kapitału zakładowego: 922 740,00 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 922 740,00 zł

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „ FABA” Spółka Akcyjna , 09-130 Baboszewo, ul. Przemysłowa 1 (dalej zwany: ADO).
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- realizacji umowy/przesłanego zamówienia,
- prowadzenia działań marketingowych, w tym wysyłania ofert handlowych, kontaktu bezpośredniego z klientem w celu przedstawienia oferty,
- innych celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO np. dochodzenie roszczeń.
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, chyba że wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, obowiązkami administratora wynikającymi z zawartej umowy  lub zawartych umów powierzenia.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w zależności od podstawy przetwarzania:
- w przypadku realizacji umowy/przesłanego zamówienia 10 lat od upływu terminu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z tych umów,
- w przypadku przesyłania informacji marketingowych i ofert do czasu wycofania zgody,
- w przypadku innych celów do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego  lub do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do prawidłowego realizowania ww. celów.