Kariera w FABA-DI

FABA-DI aktualnie poszukuje pracowników na poniżej zamieszczone stanowiska:

Formularz
Przeglądaj »
Przeglądaj »

Do przesłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."

Osoby zainteresowane pracą i spełniające wymagania prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres:

FABA-DI Sp. z o.o.
09-130 Baboszewo
ul. Przemysłowa 1

Tel. +48 23 66 21 850
e-mail: praca.fabadi@remove-this.faba.remove-this.pl

 

Do przesłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: 

Niniejszym, świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych tj. FABA-DI Sp. z o.o. z siedzibą w Baboszewie przy ul. Przemysłowej 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112171 na cele prowadzonej rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą oraz, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną zawartą poniżej.

Jednocześnie wskazuję, że [ ] wyrażam / [ ] nie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszszłości na potrzeby kolejnych postępowań rekrutacyjnych.

KLAUZULA INFORMACYJNA - FABA-DI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FABA-DI Sp. z o.o. (dalej zwany: ADO);
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego prowadzonego przez ADO na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom ani do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, chyba że wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, obowiązków administratora wynikającymi z zawartej umowy o współadministrowanie lub zawartych umów powierzenia,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, chyba, że wyraził/a Pan/Pani zgodę na ich dalsze przetwarzanie na poczet przyszłych rekrutacji;
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego u ADO. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność Pani/Pana uwzględnienia przesłanych dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym.