Walne zgromadzenie 2024

Zarząd „FABA” S.A. z siedzibą w Baboszewie przy ul. Przemysłowej 1, działając na postawie art. 395 k.s.h., art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 24 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 czerwca 2024 roku, o godz. 9:00 w siedzibie Spółki, w Baboszewie, ul. Przemysłowa 1. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABA za rok obrotowy 2023.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABA za rok obrotowy 2023.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023.
11. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
12. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
13. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
14. Powzięcie uchwały w sprawie przeniesienia nie wykorzystanych środków przeznaczonych na nabywanie akcji własnych z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy w związku z zakończeniem nabywania przez Spółkę akcji własnych w ramach Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FABA” S.A. z dnia 19 września 2019 roku.
15. Powzięcie Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi „FABA” S.A. upoważnienia do nabywania akcji własnych „FABA” S.A. na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) k.s.h. oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych „FABA” S.A.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.