Walne zgromadzenie 2021

Zarząd „FABA” S.A. z siedzibą w Baboszewie przy ul. Przemysłowej 1, działając na postawie art. 395 k.s.h., art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 24 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 10 czerwca 2021 roku, o godz. 15.00 w siedzibie Spółki, w Baboszewie, ul. Przemysłowa 1. 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.    Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
6.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
7.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
8.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABA za rok obrotowy 2020.
9.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie  rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABA za rok obrotowy 2020.
10.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020.
11.    Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
12.    Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
13.    Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
14.    Powzięcie uchwały w  sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
15.    Wolne wnioski.
16.    Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.