Walne zgromadzenie 2020

Zarząd „FABA” S.A. z siedzibą w Baboszewie przy ul. Przemysłowej 1, działając na postawie art. 395, art. 399 § 1 k.s.h., § 24 Statutu Spółki oraz art. 15zzh ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695) w zw. z § 3 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. pod poz. 570) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 3 września 2020 roku, o godz. 15.30 w siedzibie Spółki, w Baboszewie, ul. Przemysłowa 1.

 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.    Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
7.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
8.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABA za rok obrotowy 2019.
9.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie  rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABA za rok obrotowy 2019.
10.     Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019.
11.     Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
12.     Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
13.     Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
14.     Powzięcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej.
15.     Powzięcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.
16.     Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki

  • poprzez zmianę treści § 11 ust. 6 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 11 ust. 6 Statutu Spółki:

„Akcjonariusz winien niezwłocznie zgłosić nabycie akcji w celu dokonania wpisu w     Księdze Akcyjnej.”

Proponowana zmiana § 11 ust. 6 Statutu Spółki:

„Akcjonariusz winien niezwłocznie zgłosić nabycie akcji.”

  • poprzez dodanie po § 11 Statutu Spółki § 11a w następującym brzmieniu:

„Spółka wykonuje swoje zobowiązania pieniężne wobec Akcjonariuszy bez pośrednictwa innych podmiotów, w szczególności podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa”

  • poprzez zmianę treści § 38 ust. 2 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 38 ust. 2 Statutu Spółki:

„Każde ogłoszenie powinno być ponadto wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki”.

Proponowana zmiana § 38 ust. 2 Statutu Spółki:

„Każde ogłoszenie powinno być zamieszczone na stronie internetowej Spółki  oraz wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki”.

17.     Powzięcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
18.     Wolne wnioski.
19.     Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.