Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd "FABA" S.A. z siedzibą w Baboszewie przy ul. Przemysłowej 1, 09-130 Baboszewo, działając na postawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji nastąpi za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Przemysłowa 1, 09-130 Baboszewo w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 7.00 do 15.00

Niniejsze Wezwanie jest 4 z 5.